ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නිරවද්‍යතාවය ආරක්ෂා කරමින් පරම පිවිතුරු ශ්‍රී  සද්ධර්මයම ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ලබා දීම බෞද්ධ නාලිකාවේ ඒකායන අරමුණයි

Home TV Didiula Buddhist

වැඩසටහන්